Hội nghị truyền hình VC110

Liên hệ

Bộ thiết bị bao gồm
• Codec VC110
• Remote control VCR10
• VCM60
• VCP40 optional