Module MyPBX B2-2BRI

Liên hệ

  • Module MyPBX B2-2BRI Hỗ trợ 2 port BRI và mỗi port BRI hỗ trợ 2 kênh BRI.
  • Nó có thể được sử dụng trong MyPBX S20, MyPBX 50, MyPBX 100, MyPBX S300, SOHO, MyPBX Standard, MyPBX U100, U200 MyPBX, và MyPBX U5XX.
  • Number of Ports: 2 x NT/TE
    BRI ISDN details: S interface, Signaling EDSS1 (Q.931)
    Connection via RJ-45