Tổng đài Voip MyPBX S100

Liên hệ

Số lượng người dùng 100 – 200
Số cuộc gọi đồng thời 30 – 60
Số lượng cổng FXS/FSO (tối đa) 16
Số lượng cổng BRI (tối đa) 16
Số lượng cổng Cellular 6