Tổng đài Voip MyPBX S300

Liên hệ

Số lượng người dùng 300 – 500
Số cuộc gọi đồng thời 60 – 120
Số lượng cổng FXS/FSO (tối đa) 24
Số lượng cổng BRI (tối đa) 24
Số lượng cổng Cellular 6