Tổng Đài Xorcom CXS1141

Liên hệ

  • Phần mềm: CompletePBX v 5.
  •  CPU 900MHz quad-core ARM Cortex-A7
  • 10/100 cổng Ethernet
  • 1GB RAM
  • Hai cổng USB2