SOLUTION MANAGEMENT SOFTWARE

EFFECT EFFE là phần mềm kế toán quản trị chuẩn hóa và đóng gói, đồng thời bên trong có chứa bộ công cụ tiện ích (EFFECT Tool) đáp ứng được các yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

EFFECT EFFE thích hợp với các mô hình, loại hình doanh nghiệp khác nhau như Công ty TNHH, Công ty Cổ Phần, Doanh nghiệp nhà nước, Liên doanh nước ngoài, Tổng Công ty, Tập đoàn.

Các Phân Hệ Chính
1. Kế toán tiền mặt
2. Kế toán ngân hàng
3. Kế toán kho
4. Kế toán bán hàng
5. Kế toán TSCĐ
6. Kế toán CCDC
7. Kế toán công nợ
8. Kế toán lương
9. Kế toán giá thành
10.Kế toán tổng hợp
11.Tìm kiếm thống kê
12.Hệ thống báo cáo
13.Báo cáo thuế
14.Báo cáo tổng hợp
15.Báo cáo quản trị
16.Thao tác cuối tháng
17.Hệ thống chương trình

Giao diện chức năng EFFECT EFFE được xây dựng và phát triển trên nền tảng công nghệ của Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C#.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, EFFECT EFFE có thể chạy trên máy đơn lẻ, trên mạng LAN nội bộ hay trên mạng internet.

Các chức năng chính:

– Chức năng

 • Nhập liệu: Nơi cập nhập tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Tìm kiếm: Tìm kiếm lại dữ liệu của các nghiệp vụ kế toán phát sinh đã được
  nhập liệu.
 • Báo cáo: Cung cấp hệ thống báo cáo chuẩn theo TT200/TT133 và các báo cáo quản trị của doanh nghiệp.
 • Quản lý người dùng: Phân quyền đến từng User, từng đối tượng.
 • Danh mục: Chứa các danh mục chuẩn của chương trình.

 Thao tác cuối tháng

 • Tỷ giá: Điều chỉnh số dư cuối tháng, tự động sinh các bút toán đối ứng với tài khoản lệch tỷ giá để điều chỉnh số dư VND của các tài khoản gốc ngoại tệ.
 • Giá vốn: Tự động tính giá xuất kho vật liệu, sản phẩm, hàng hóa.
 •  KCKQKD: Tự động sinh các bút toán kết chuyển theo đúng nguyên tắc kế toán, sao cho các tài khoản (có số dư cuối kỳ bằng 0) không còn số dư.

– Hệ thống

 • Cấu hình: Thiết lập cấu hình phần mềm chuẩn theo doanh nghiệp, khai báo các thông tin cơ bản về doanh nghiệp.
 • Khóa sổ: Sau khi đã làm các thao tác cuối tháng, in các sổ sách, báo cáo và không còn cần phải thêm, sửa số liệu nữa. Bạn có thể khoá sổ kỳ kế toán (theo tháng, một vài tháng hoặc theo từng năm) và chuyển số dư sang kỳ sau.
 • Backup DL: Sử dụng để sao lưu (Backup) toàn bộ dữ liệu (Database) và chương trình phần mềm ra file trên thư mục của máy chủ. Bạn có thể sao lưu dữ liệu bằng tay bất cứ khi nào bạn muốn.
 • Hỗ trợ từ xa: Sử dụng để bật tính năng hỗ trợ từ xa qua Teamviewer QS