Module MyPBX S2-2FXS

Liên hệ

  • Module MyPBX S2-2FXS Hỗ trợ 2 port FXS đến 2 line thoại Analog
  • Nó có thể được sử dụng trong MyPBX S20, MyPBX 50, MyPBX 100, MyPBX S300, SOHO, MyPBX Standard, MyPBX U100, U200 MyPBX, và MyPBX U5XX.