TPHCM: Tăng cường quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ, biệt thự du lịch

(Tổ Quốc) – Các dự án có nhu cầu chuyển đổi căn hộ du lịch, biệt thự du lịch sang thành nhà ở cần được xem xét thận trọng.

UBND TPHCM vừa yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác quy hoạch, xây dựng quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 6/12/2019 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai đô thị.

UBND TPHCM còn chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện việc quản lý đầu tư, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với loại hình công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch theo quy định hiện hành về đầu tư, về đất đai, về xây dựng, đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển du lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt;

Quản lý kinh doanh công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch theo quy định về kinh doanh bất động sản, về du lịch và Quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành cũng như các thỏa thuận kinh tế dân sự về hợp tác đầu tư chia sẻ lợi nhuận trong kinh doanh đối với loại hình căn hộ du lịch.

Các dự án có nhu cầu chuyển đổi căn hộ du lịch, biệt thự du lịch sang thành nhà ở cần được xem xét thận trọng, thực hiện đúng quy định hiện hành về đầu tư, về quy hoạch đô thị, về xây dựng, đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất được duyệt, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; đồng thời phù hợp với khả năng dung nạp dân số, khả năng đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực; tuân thủ quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

UBND TPHCM cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng, thiết kế các dự án bất động sản nói chung, dự án căn hộ du lịch nói riêng, xử lý, khắc phục sai phạm; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư, xây dựng, kinh doanh và các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến loại hình công trình căn hộ du lịch;

Triển khai các đoàn công tác thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh bất thường, trái quy định trong kinh doanh bất động sản nói chung và loại hình căn hộ du lịch nói riêng để có hình thức ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Nam Phong

Nguồn : toquoc.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *