Nút ClickShare USB-C

Liên hệ

  • Thành phần ClickShare mang tính biểu tượng
  • Thiết bị USB để bắt đầu chia sẻ màn hình
  • Có sẵn trong phiên bản USB-A và USB-C